Gothenburg, Sweden 03/16-23/08

Toronto, ON 4/5/07; Hamilton, ON 4/7/07;

Dortmund, Germany 03/22-28/04

Back to:  Skaters Listing