DC-287
2003 NHK
NTV+, Qual=VG+
Dance FD-2
1. Galler-Rabinowtiz & Mitchell
2. Watanabe & Kido
3. Khoklova & Novitski
4. Wing & Lowe
5. Winkler & Lohse
6. Denkova & Staviyski
7. Grushina & Goncharov
8. Chait & Sakhnovski
Exhibitions
9. Winkler & Lohse - “Scatmambo”
10.Joubert
11.Chait & Sakhnovski - “Unforgettable”
12.Gao
13.Grushina & Goncharov - “Ablenone”
14. Goebel - “Arms Wide Open”
15. Denkova & Staviyski - “Objection”, “Absynthe Drinker”
16. Buttle