DC-312
2003 NHK
NHK, Qual=EX
Mens LP-2
1. Gao
2. Buttle
3. Y. Li
4. GOebel
5. medal ceremony
Dance OD
6. Tsuzuki & Miyamoto
7. Galler-Rabinowitz & Mitchell
8. Grushina & Goncharov
9. Khoklova & Novitski
10. Watanabe & Kido
11. Winkler & Lohse
12. Wing & lowe
13. Chait & Sakhnovski
14. Denkova & Staviyski
Length 1:40