DC-313
2003 NHK
NHK, Qual=EX
Dance FD
1. Knoklova & Novitski
2. Wing & Lowe
3. Winkler & Lohse
4. Denkova & Staviyski
5. Grushina & Goncharov
6. Chait & Sakhnovski
Exhibitions
7. Winkler & Lohse
8. Joubert
9. Chait & Sakhnovski
10. Gao
11. Grushina & Goncharov
12. Goebel
13. Denkova & Staviyski
14. Buttle
Length 1:45