DC-316
2004 Europeans
J-SkySport Qual=EX
Dance CD-1
1. Faeilla & Scaku
2. Delobel & Schoenfelder
3. Chait & Sakhnovski
4. Denkova & Stavisyki
5. Navka & Kostomarov
6. Grushina & Goncharov
Dance od
7. Kerr & Kerr
8. Kauc & Zych
9. Petitin & Jost
10. Grebkina & Azrojan
11. Grushina & Goncharov
12. Delobel & Schoenfelder
13. Gudina & Beletski
14. Chait & Sakhnovski
15. Denkova & Staviyski
16. Faiella & Scali
17. Kulikova & Novikov
18. Dominina & Shabalin
19. Navka & Kostomarov
20. Hoffman & Elek