DC-317
2004 Europeans
J-SKySport Qual=EX
Dance FD
1. PEtitin & Jost
2. Kauc & Zynch
3. Grebkina & Azrojan
4. Kerr & Kerr
5. Dominina & Shabalin
6. Hoffman & Elek
7. Gudina & Beletski
8. Kulikova & Novikov
9. Faiella & Scali
10. Grushina & Goncharov
11. Delobel & Schoenfelder
12. Chait & Sakhnovski
13. Denkova & Staviyski
14. Navka & Kostomarov
15. medal ceremony