DC-322
2004 Worlds
Dortmund, Germany, J-SkySports, Qual=EX
Dance FD-2
1. Delobel & Schoenfelder
2. Faiella & Scali
3. Grushina & Goncharov
4. Belbin & Agosto
5. Denkova & Staviyski
6. Winkler & Lohse
7. Navka & Kostomarov
8. medal ceremony
Exhibitions
9. Winkler & Lohse
10. Lindemann
11. Denkova & Staviyski
12. Joubert
13. Navka & Kostomarov
14. Plushenko
15. Finale