DE-079
2007 Dreams on Ice
Yokahama, Japan, 7/15/07, Fuji, Qual=EX
1. Opening clip
2. Nakano - ""
3. Satsuki Muramoto
4. Rumi Suizu - "What Are You Waiting For?
5. Takeda -
6. Kozuka -
7. Nanri -
8. Nakaniwa -
9. Hirofumi Torii -
10. Akikko Suzuki
11. Shen & Zhao - "My Way"
12. Denkova & Staviyski - "Tango"
13. Tatsuki Machida
14. Takahito Mura
15. Suguri - "Cellblock Tango"
16. Yu-Na Kim - "I'm Just A Girl"
17. Lambiel - "Un Giorno Per Noi"
18. Oda - "Around the World"
19. Takahashi - "Bachelorette"
20. Finale clip